Biểu mẫu

Mẫu số 27-VDS: Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự

Tải xuống Bản in

(14) Ghi số, ngày, tháng, năm của quyết định kháng nghị và người có thẩm quyền kháng nghị (ví dụ: Quyết định kháng nghị số …. /… .. / …… ngày … tháng .. năm …. của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội …).

(15) Ghi vắn tắt nội dung việc dân sự và quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm; nội dung và lý do kháng cáo, kháng nghị.

(16) Ghi chú của Hội đồng phúc thẩm về kháng cáo, kháng nghị và các căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị. Trong phần này, các đoạn văn được đánh số bằng [].

(17) Nêu rõ các căn cứ pháp lý để ra quyết định.

(18) Ghi lại các quyết định của Hội đồng phúc thẩm giải quyết các việc dân sự.

(19) Ghi rõ người phải nộp án phí phúc thẩm giải quyết việc dân sự và mức án phí mà mỗi người phải nộp; nếu không phải nộp (hoặc được miễn, giảm) thì phải ghi rõ không phải nộp (hoặc được miễn, giảm) án phí phúc thẩm.

Mẫu số 27-VDS: Quyết định giải quyết việc dân sự phúc thẩm

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu số 27-VDS: Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự

#Mẫu #số #27VDS #Quyết #định #phúc #thẩm #giải #quyết #việc #dân #sự

Mẫu số 27-VDS: Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sựQuyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sựMẫu số 27-VDS: Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sự là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phúc thẩm giải quyết việc dân sự. Mẫu được ban hành theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.Mẫu số 26-VDS: Quyết định đình chỉ giải quyết phúc thẩm việc dân sựMẫu số 25-VDS: Biên bản phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sựMẫu số 27-VDSMẫu số 27-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)TÒA ÁN NHÂN DÂN……….(1)——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: ……../………/QĐPT-……..(2)…………., ngày ….. tháng …. năm …….(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})QUYẾT ĐỊNHPHÚC THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰV/v(3) ………………………………………….TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………………….Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Ông (Bà) …………………………………………………………..Các Thẩm phán: Ông (Bà) ………………………………………………………………………………….Ông (Bà) …………………………………………………………………………………………………………..Thư ký phiên họp: Ông (Bà)(4) ……………………………………………………………………………Đại diện Viện kiểm sát nhân dân………………………………………………… tham gia phiên họp:Ông (Bà) …………………………………- Kiểm sát viên.Ngày….. tháng …..năm…… , tại trụ sở Tòa án nhân dân……………….. mở phiên họp phúc thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số…./….. /TLPT-…. ngày …. tháng ….năm….. về việc(5)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Do Quyết định(6) ……………….của Tòa án nhân dân ……………………… bị kháng cáo/kháng nghị.Theo Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự số…./…./QĐPT-….. ngày…. tháng…. năm….. , gồm những người tham gia tố tụng sau đây:- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:(7) …………………………………………………………….Người đại diện hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự:(8)……………………..Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự(9)…………….- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(10)………………………………………………………….Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(11) …………………- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(12)……….- Người kháng cáo:(13)…………………………………………………………………………………………- Viện kiểm sát kháng nghị:(14)………………………………………………………………………………NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ:(15)…………………………………………………………………………………………………………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Hội đồng phúc thẩm nhận định:(16)………………………………………………………………………………………[1]…………………………………………………………………………………………………………………….[2]…………………………………………………………………………………………………………………….[3]…………………………………………………………………………………………………………………….QUYẾT ĐỊNH:- Căn cứ(17)…………………………………………………………………………………………………………- (18) ………………………………………………………………………………………………………………….- (19)…………………………………………………………………………………………………………………..- Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.Nơi nhận:- Ghi theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 370 Bộ luật Tố tụng dân sự; – Lưu: Hồ sơ việc dân sự.TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰTHẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Hướng dẫn sử dụng mẫu số 27-VDS:(1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên); nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao nào (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh).(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm, ô thứ ba ghi ký hiệu loại quyết định (ví dụ “Số: 10/2018/QĐPT-LĐ”).(3) Ghi loại việc dân sự mà Tòa án giải quyết (ví dụ: “Tuyên bố một người mất tích”, “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”,…)(4) Ghi họ tên, chức danh của Thư ký phiên họp.(5) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án thụ lý giải quyết.(6) Ghi tên, số, ký hiệu ngày tháng năm của Quyết định bị kháng cáo, kháng nghị.(7) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; nếu là người chưa thành niên thì sau họ tên cần ghi thêm ngày, tháng, năm sinh của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.(8) Chỉ ghi khi có người đại diện hợp pháp của người yêu cầu và ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay người đại diện theo ủy quyền của người yêu cầu; nếu là người đại diện theo pháp luật thì ghi chú trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người yêu cầu; nếu là người đại diện theo ủy quyền thì ghi chú trong ngoặc đơn “văn bản ủy quyền ngày…. tháng…. năm…..”.Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, trú tại… là người đại diện theo pháp luật của người yêu cầu (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).Ví dụ 2: Bà Lê Thị B, trú tại… là người đại diện theo ủy quyền của người yêu cầu (Văn bản ủy quyền ngày… tháng… năm…).(9) Chỉ ghi khi có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu. Ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó (nếu là Luật sư thì ghi là Luật sư của Văn phòng luật sư nào và thuộc Đoàn luật sư nào); nếu có nhiều người yêu cầu thì ghi cụ thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người yêu cầu nào.(10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7).(11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (8).(12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (9).(13) Ghi họ tên và tư cách tham gia tố tụng của người kháng cáo.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})(14) Ghi số, ngày, tháng, năm của quyết định kháng nghị, người có thẩm quyền kháng nghị (ví dụ: Quyết định kháng nghị số …./….. /…… ngày … tháng … năm …. của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội…).(15) Ghi tóm tắt nội dung việc dân sự, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm; nội dung, lý do kháng cáo, kháng nghị.(16) Ghi nhận định của Hội đồng phúc thẩm về việc kháng cáo, kháng nghị và những căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị. Trong phần này, các đoạn văn được đánh số thứ tự trong dấu [].(17) Ghi rõ các căn cứ pháp luật để ra quyết định.(18) Ghi các quyết của Hội đồng phúc thẩm giải quyết việc dân sự.(19) Ghi rõ những người phải nộp lệ phí phúc thẩm giải quyết việc dân sự và mức lệ phí mỗi người phải nộp; nếu thuộc trường hợp không phải nộp (hoặc được miễn, giảm) lệ phí phúc thẩm thì ghi rõ là không phải nộp (hoặc được miễn, giảm) lệ phí phúc thẩm.Mẫu số 27-VDS: Quyết định phúc thẩm giải quyết việc dân sựMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_3_plain]

Tổng hợp: Huyenthoainaruto

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button