Biểu mẫu

Mẫu MQĐ04: Quyết định giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính 2022

Tải xuống

3. Mẫu MQD05: Quyết định giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính

MQD05

TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC
TÊN CƠ QUAN ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH(đầu tiên)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: …… / QĐ-(2)

…………(3)……ngày …. tháng …. năm …..

QUYẾT ĐỊNH
(4) phạt vi phạm hành chính *

Căn cứ Điều 77 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………… ../ QĐ-XPVPHC ngày… ../… ../ ………… của (5) ………………. …………… ………. ………… ..;

Căn cứ Quyết định hoãn chấp hành quyết định phạt tiền số ………… / QĐ-HTHQDPT ngày… ../…. / …… của (6) ……………………. …………… …………………

Xem xét ứng dụng cho (4) Tiền phạt vi phạm hành chính ngày …. /…. / …… .. của Ông (Bà) (7) ……………………. được (8) …………………………………………………… .. xác nhận,

Tôi: ………………………, cấp bậc: ……………………., Chức danh (9): …………………… …………, đơn vị (9): ……… …………… ..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. (4) Phạt vi phạm hành chính theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …………. / QĐ-XPVPHC ngày …… /… … / …… .. của (5) ……… ….

1. Số tiền phạt mà Ông (Bà) (7) …………………….

(4) là: ……………………. ………… đồng

(Bản văn:…………………….………………………………………………..………).

2. Anh (chị) đã nhận lại (10): …………………………………………………… .. …………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này là:

1. Giao cho Ông (Bà) (7) ……………………………………………… chấp hành.

2. Gửi cho (11) …………………………………………………… để thực hiện. /.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Hồ sơ

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH(thứ mười hai)
(GIẾT)ý kiến tên, con dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

* Mẫu này dùng để giảm hoặc miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt đối với cá nhân quy định tại Điều 77 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định giảm, miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt.

(2) Trường hợp giảm tiền phạt thì ghi “/ QĐ-GTP”. Trường hợp được miễn phần còn lại hoặc toàn bộ số tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt thì ghi “/ QĐ-MTP”.

(3) Nhập địa danh theo hướng dẫn trên mẫu của Bộ Nội vụ.

(4) Tùy từng trường hợp cụ thể: Nếu giảm mức phạt thì ghi “giảm”; nếu phần còn lại của khoản tiền phạt được miễn, hãy ghi “phần còn lại được miễn”; nếu tất cả các khoản tiền phạt được miễn, hãy viết “hoàn toàn được miễn”.

(5) Ghi chức vụ, cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(6) Ghi chức vụ, cơ quan của người ra quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền.

(7) Ghi họ và tên của cá nhân bị phạt tiền.

(8) Ghi tên Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của cá nhân bị phạt tiền hoặc tên cơ quan, tổ chức nơi người bị phạt tiền đang học tập, làm việc xác nhận.

(9) Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định.

(10) Ghi rõ loại giấy tờ hoặc tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo quy định tại khoản 6 Điều 125 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

(11) Ghi họ và tên của cá nhân / tên của tổ chức có trách nhiệm thi hành Quyết định.

(12) Nhập chức vụ của người ra quyết định.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu MQĐ04: Quyết định giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính 2022

#Mẫu #MQĐ04 #Quyết #định #giảm #miễn #tiền #phạt #phạm #hành #chính

Mẫu MQĐ04: Quyết định giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính 2022Biểu mẫu Nghị định 118/2021 Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu MQĐ04: Quyết định giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính 2022 để bạn đọc cùng tham khảo. Mẫu mới nhất ban hành theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính.  Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn.Mẫu quyết định giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính1. Quyết định giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính là gì?2. Mẫu MQĐ04: Quyết định giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính 20223. Mẫu MQĐ05: Quyết định giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính1. Quyết định giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính là gì?Mẫu MQĐ05: Quyết định giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, số tiền miễn giảm… Mẫu được ban hành Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu MQĐ04: Quyết định giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính 2022(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})CƠ QUAN (1)——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: …./QĐ-<GMTP>(*) (2)(3) ……, ngày…. tháng…. năm ……QUYẾT ĐỊNH<Giảm/Miễn phần còn lại/Miễn toàn bộ>(*) (4) tiền phạt vi phạm hành chính*THẨM QUYỀN BAN HÀNH (5)Căn cứ Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);Căn cứ Quyết định số: …/QĐ-XPHC ngày ……/……/……… xử phạt vi phạm hành chính;Căn cứ Quyết định số: …./QĐ-HQĐPT ngày ……/……/……… hoãn thi hành quyết định phạt tiền;Xét Đơn đề nghị <giảm/miễn phần còn lại/miễn toàn bộ>(*) (4) tiền phạt vi phạm hành chính ngày ……/……/……… của <ông (bà)/tổ chức>(*) (6) được xác nhận.QUYẾT ĐỊNH:Điều 1.1. <Giảm/Miễn phần còn lại/Miễn toàn bộ>(*)(4)tiền phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số: …./QĐ-XPHC đối với <ông (bà)/tổ chức>(*) có tên sau đây:<Họ và tên>(*) ………………………………Giới tính:……………………Ngày, tháng, năm sinh:…./…./……………………… Quốc tịch:Nghề nghiệp:……………………Nơi ở hiện tại:……………………Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ……………………;ngày cấp: ……/……./……………; nơi cấp:……………………<Tên của tổ chức>(*):……………………Địa chỉ trụ sở chính:……………………Mã số doanh nghiệp:……………………Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:……………………; ngày cấp: ……/……/………; nơi cấp: ………………………Người đại diện theo pháp luật: (8) Giới tính: ……………Chức danh:(9)………………………………………………………..2. Số tiền phạt mà <ông (bà)/tổ chức>(*)(6)…………………………………………………… được <giảm/miễn phần còn lại/miễn toàn bộ>(*) (4) là: đồng(Bằng chữ: ).3. <ông (bà)/tổ chức>(*) (6)……………………được nhận lại (10)……………………Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. Quyết định này được:1. Giao cho ông (bà)(11)…………………………………………………………… là <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*)được <giảm/miễn phần còn lại/miễn toàn bộ>(*) (4) tiền phạt vi phạm hành chính có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.<ông (bà)/tổ chức>(*) (6) ……………………………………………… có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.2. Gửi cho (12) để tổ chức thực hiện.3. Gửi cho (13) để biết và phối hợp thực hiện./.Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lưu: Hồ sơ.CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (14)(Ký, đóng dấu (nếu có); ghi rõ họ và tên)<In ở mặt sau>(**) Quyết định đã giao trực tiếp cho <cá nhân/người đại diện của tổ chức>(*) được <giảm/miễn phần còn lại/miễn toàn bộ>(*) (4) tiền phạt vi phạm hành chính vào hồi…. giờ …. phút, ngày ……/……/………NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH(Ký, ghi rõ họ và tên)___________________* Mẫu này được sử dụng để ra Quyết định giảm/miễn phần còn lại/miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020),(*) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế của vụ việc,(**) Áp dụng đối với trường hợp Quyết định được giao trực tiếp cho cá nhân/người đại diện của tổ chức được giảm/miễn phần còn lại/miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính.(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định giảm/miễn phần còn lại/miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.(2) Ghi cụ thể theo từng trường hợp:- Trường hợp giảm tiền phạt vi phạm hành chính thì ghi: «/QĐ-GTP».- Trường hợp miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính thì ghi: «/QĐ-MTP».(3) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ.(4) Ghi cụ thể theo từng trường hợp:- Trường hợp giảm tiền phạt vi phạm hành chính thì ghi: «Giảm»;- Trường hợp miễn phần còn lại tiền phạt vi phạm hành chính thì ghi: «Miễn phần còn lại»;- Trường hợp miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính thì ghi: «Miễn toàn bộ».(5) Ghi chức danh và tên cơ quan của người ra Quyết định.(6) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức bị xử phạt.(7) Ghi tên của cơ quan/tổ chức đã thực hiện việc xác nhận.(8) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.(9) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.(10) Ghi cụ thể tên của loại giấy tờ/tên, chủng loại của tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã tạm giữ theo quy định tại khoản 6 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) được trả lại.(11) Ghi họ và tên của cá nhân/người đại diện của tổ chức được giảm/miễn phần còn lại/miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính.(12) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành quyết định.(13) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có).(14) Ghi chức vụ của người ký. Trường hợp cấp phó được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính ký quyết định thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người có thẩm quyền ra quyết định.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})3. Mẫu MQĐ05: Quyết định giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chínhMQĐ05TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢNTÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: ……/QĐ-<G/MTP>(2)………(3)……, ngày …. tháng …. năm …..QUYẾT ĐỊNH<Giảm/Miễn phần còn lại (toàn bộ)>(4) tiền phạt vi phạm hành chính*Căn cứ Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính;Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………../QĐ-XPVPHC ngày …../…../……… của(5) ……………….…………………………………………..;Căn cứ Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền số ………/QĐ-HTHQĐPT ngày …../…./…… của(6) ……………………………….………………………………Xét Đơn đề nghị <giảm/miễn phần còn lại (toàn bộ)>(4) tiền phạt vi phạm hành chính ngày …./…./…….. của ông (bà)(7) ………………………………………………. được(8) ………………………………………………………………….. xác nhận,Tôi: …………………………………………, cấp bậc: ………………………………., chức vụ(9): …………………………………, đơn vị(9): ………………………………..QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. <Giảm/Miễn phần còn lại (toàn bộ)>(4) tiền phạt vi phạm hành chính theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số …………./QĐ-XPVPHC ngày ……/……/…….. của(5) ………….1. Số tiền phạt mà ông (bà)(7) ……………………………………..……………………được <giảm/miễn phần còn lại (toàn bộ)>(4) là: ……………………………….……… đồng(Bằng chữ:…………………….………………………………………………..………).2. Ông (bà) được nhận lại(10): …………………………………………………..………Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. Quyết định này được:1. Giao cho ông (bà)(7) ……………………………………………… để chấp hành.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Gửi cho(11) …………………………………………………để tổ chức thực hiện./.Nơi nhận:- Như Điều 3;- Lưu: Hồ sơNGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH(12)(Ký tên, đóng dấu)(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)* Mẫu này được sử dụng để giảm, miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt cho cá nhân quy định tại Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính.(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định giảm, miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt.(2) Trường hợp giảm tiền phạt, thì ghi “/QĐ-GTP”. Trường hợp miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt, thì ghi “/QĐ-MTP”.(3) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.(4) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu giảm tiền phạt, thì ghi “giảm”; nếu miễn phần còn lại tiền phạt, thì ghi “miễn phần còn lại”; nếu miễn toàn bộ tiền phạt, thì ghi “miễn toàn bộ”.(5) Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.(6) Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền.(7) Ghi họ và tên của cá nhân bị phạt tiền.(8) Ghi tên của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cá nhân bị phạt tiền cư trú hoặc tên của cơ quan, tổ chức nơi người bị phạt tiền đang học tập, làm việc đã thực hiện việc xác nhận.(9) Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định.(10) Ghi cụ thể loại giấy tờ hoặc tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tạm giữ theo quy định tại khoản 6 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính.(11) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.(12) Ghi chức vụ của người ra quyết định./.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

Tổng hợp: Huyenthoainaruto

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button