Biểu mẫu

Mẫu báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình

Tải xuống Bản in

Mẫu Báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư chương trình là gì? Nội dung của mẫu báo cáo thẩm định là gì? Mời bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.

Mẫu báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình

  • 1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình là gì?
  • 2. Mẫu Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình là gì?

Mẫu báo cáo kết quả thẩm định báo cáo chủ trương đầu tư chương trình là mẫu báo cáo được lập để báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả đánh giá báo cáo …

2. Mẫu Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: ……………

………… ..ngày tháng …… năm …….

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình ………….

Kính gửi: (Tên Cơ quan thẩm định)

Căn cứ Quyết định số ………… ngày …………. có thể …………. của Cơ quan / cấp (Tên cơ quan / cấp quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình) về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình …………… ..; Cơ quan (Tên Cơ quan thẩm định) hoặc Hội đồng thẩm định chương trình …………………… Chương trình đầu tư chương trình (Tên chương trình) như sau:

Phần một

VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ

I. TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ

1. Báo cáo cơ quan (Tên cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chương trình) quyết định chủ trương đầu tư chương trình.

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và hướng dẫn tại Nghị định này.

3. Báo cáo thẩm định nội bộ của cơ quan (Tên Chủ chương trình).

4. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chương trình giai đoạn trước (đối với các chương trình đã thực hiện giai đoạn trước tiếp tục đề xuất thực hiện trong giai đoạn mới).

5. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình …………………… của cơ quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

6. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ ĐÁNH GIÁ

1. Luật Đầu tư công.

2. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công.

3. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

III. CÁC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ

1. Đơn vị chủ trì thẩm định:

2. Đơn vị phối hợp thẩm định:

3. Thành viên Hội đồng thẩm định:

4. Hình thức thẩm định: Họp hoặc lấy ý kiến ​​bằng văn bản hoặc áp dụng cả hai hình thức (nếu cần).

Phần thứ hai

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ………….

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CHỦ CHƯƠNG TRÌNH

1. Tên chương trình:

2. Chủ chương trình:

3. Người thụ hưởng chương trình:

4. Địa điểm thực hiện chương trình:

5. Tổng vốn thực hiện chương trình, bao gồm vốn:

– Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn:

– Nguồn vốn sự nghiệp và mức vốn cụ thể theo từng nguồn:

6. Thời gian thực hiện:

7. Cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình:

8. Các thông tin khác (nếu có):

II. TỔNG HỢP NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THAM GIA / THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ

Tổng hợp ý kiến ​​của các đơn vị phối hợp / thành viên hội đồng thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định của Chính phủ.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN / HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ

Việc thẩm định chủ trương đầu tư chương trình phải phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công và các nội dung quy định tại Điều 23 Nghị định này.

3. Các ý kiến ​​khác (nếu có).

…………………….

(Trong từng trường hợp cụ thể, Cơ quan / Hội đồng thẩm định có thể bổ sung, điều chỉnh nội dung thẩm định để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

IV. PHẦN KẾT LUẬN

Chương trình (Tên chương trình) đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện) trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến ​​thẩm định của (Cơ quan thẩm định / Hội đồng thẩm định) về chủ trương đầu tư chương trình, đề nghị Cơ quan (Tên Chủ chương trình) xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh (nếu có yêu cầu). đề nghị điều chỉnh) hoặc quyết định chủ trương đầu tư (nếu đề xuất của chủ chương trình được chấp nhận).

Người nhận:
– Như trên;
– Quyết định chủ trương đầu tư chương trình;
– Cơ quan thẩm định nguồn vốn chương trình và khả năng cân đối vốn chương trình;
– Các cơ quan hữu quan khác;
– Tiết kiệm: ………

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu hiệu)
Tên đại diện

Mẫu báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Xem chi tiết bài viết

Mẫu báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình

#Mẫu #báo #cáo #kết #quả #thẩm #định #báo #cáo #đề #xuất #chủ #trương #đầu #tư #chương #trình

Mẫu báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình Tải về Bản in (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình là gì? Mẫu bản báo cáo kết quả thẩm định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu bản báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình là gì?2. Mẫu báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình là gì?Mẫu báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả thẩm định báo cáo…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Mẫu báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trìnhCƠ QUAN THẨM ĐỊNH——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: ……………………….., ngày …… tháng …… năm …….BÁO CÁOKết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình …………….Kính gửi: (Tên Cơ quan trình thẩm định)Căn cứ Quyết định số ………… ngày ………. tháng ……….. năm …………. của Cơ quan/cấp (Tên Cơ quan/cấp quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình) về thành lập Hội đồng thẩm định chương trình……………..; Cơ quan (Tên Cơ quan thẩm định) hoặc Hội đồng thẩm định chương trình……………….. đã tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư chương trình…………….. và báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư chương trình (Tên chương trình) như sau:Phần thứ nhấtTÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNHI. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH1. Tờ trình Cơ quan (Tên cơ quan quyết định chủ trương đầu tư chương trình) quyết định chủ trương đầu tư chương trình.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và hướng dẫn của Nghị định này.3. Báo cáo thẩm định nội bộ của Cơ quan (Tên Chủ chương trình).4. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chương trình trong giai đoạn trước (đối với các chương trình thực hiện giai đoạn trước, tiếp tục đề xuất thực hiện trong giai đoạn mới).5. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình ………………….. của Cơ quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.6. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH1. Luật Đầu tư công.2. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công.3. Các văn bản liên quan khác (nếu có).III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH1. Đơn vị chủ trì thẩm định:2. Đơn vị phối hợp thẩm định:3. Các thành viên trong Hội đồng thẩm định:4. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc áp dụng cả hai hình thức (nếu cần thiết).Phần thứ haiÝ KIẾN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH …………….I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CHỦ CHƯƠNG TRÌNH1. Tên chương trình:2. Chủ chương trình:3. Đối tượng thụ hưởng của chương trình:4. Địa điểm thực hiện chương trình:5. Tổng vốn thực hiện chương trình, gồm vốn:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn:- Nguồn vốn sự nghiệp và mức vốn cụ thể theo từng nguồn:6. Thời gian thực hiện:7. Cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình:8. Các thông tin khác (nếu có):II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP/THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNHTổng hợp ý kiến của các đơn vị phối hợp/thành viên hội đồng thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định của Chính phủ.III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN/ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNHViệc thẩm định chủ trương đầu tư chương trình phải phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công và các nội dung quy định tại Điều 23 của Nghị định này.3. Các ý kiến khác (nếu có).…………………………………….(Trong từng trường hợp cụ thể Cơ quan/Hội đồng thẩm định có thể bổ sung hoặc điều chỉnh các nội dung thẩm định bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).IV. KẾT LUẬNChương trình (Tên chương trình) đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện) để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.Trên đây là ý kiến thẩm định của (Cơ quan thẩm định/ Hội đồng thẩm định) về chủ trương đầu tư chương trình, đề nghị Cơ quan (Tên Chủ chương trình) xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh (nếu yêu cầu điều chỉnh) hoặc quyết định chủ trương đầu tư (nếu chấp thuận đề xuất của chủ chương trình)./.Nơi nhận:- Như trên;- Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình;- Cơ quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình;- Các cơ quan liên quan khác;- Lưu: ………ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THẨM ĐỊNH(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)Tên người đại diện(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trìnhMời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

[rule_3_plain]

Tổng hợp: Huyenthoainaruto

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button