Biểu mẫu

Mẫu báo cáo đánh giá thực hành tốt phòng thí nghiệm thuốc

Tải xuống

Mẫu báo cáo đánh giá thực hành tốt phòng thí nghiệm

Mẫu Báo cáo Đánh giá Thực hành Tốt Phòng thí nghiệm Thuốc là một định dạng báo cáo được thiết kế để báo cáo về Đánh giá Thực hành Tốt Phòng thí nghiệm. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo đánh giá … Mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2018 / TT-BYT của Bộ Y tế. Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin mượn dụng cụ thí nghiệm

Nội quy phòng thí nghiệm

Mẫu biên bản giám sát thí nghiệm cọc

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo đánh giá thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc như sau:

BỘ Y TẾ
QUẢN LÝ THUỐC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

…………, ngày …… tháng …… 20 …….

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
“THỰC HÀNH LAO ĐỘNG TỐT” (GLP)

I. Thông tin cơ sở:

– Tên cơ sở:

– Địa chỉ cơ sở: ……….. (điện thoại: .., fax: …………, email: ………. ………………………).

– Địa chỉ của phòng xét nghiệm nếu khác với địa chỉ của cơ sở trên.

– Số giấy phép thành lập:

– Phạm vi công việc:

– Đại diện pháp lý:

– Ai chịu trách nhiệm:…………………………………….. . …. Chức vụ: …………………………..

II. Thông tin chung của bài kiểm tra:

Thời gian kiểm tra:

Hình thức kiểm tra:

– Phạm vi kiểm tra:

– Các nguyên tắc dùng để kiểm tra và đánh giá:

III. Thông tin về thanh tra:

– Quyết định số .., ngày …………….. của Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế Việt Nam về việc thành lập đoàn kiểm tra hồ sơ của các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt phòng thí nghiệm” tại …………………;

– Thành phần Đoàn thanh tra gồm:

Đầu tiên……………………………………….

IV. KIỂM TRA THỰC TẾ

Sau khi thẩm định hồ sơ, nghe báo cáo của cơ sở và kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra có ý kiến ​​như sau:

Cơ sở đã triển khai các hoạt động theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt phòng xét nghiệm” của Bộ Y tế, cụ thể như sau:

1. Tổ chức và nhân sự

2. Hệ thống đảm bảo chất lượng

3. Cơ sở vật chất

4. Thiết bị

5. Nguyên liệu và thuốc thử

6. Thử nghiệm

7. Mẫu thử và mẫu đối chứng

8. Quy trình hoạt động tiêu chuẩn

9. Thực hiện kiểm tra

10. Báo cáo kết quả thử nghiệm

11. Bảo quản và lưu trữ các báo cáo và tài liệu.

V. DANH SÁCH TỒN TẠI

Các khiếm khuyết được phát hiện phải được liệt kê, xếp loại và được tham chiếu trong các Điều và Khoản của tài liệu hướng dẫn “Thực hành tốt phòng thí nghiệm”.

STT

Hiện hữu

Tài liệu tham khảo

Phân loại

Đầu tiên

Tổ chức và nhân sự

2

Hệ thống đảm bảo chất lượng

3

Cơ sở hạ tầng

4

Thiết bị

5

Nguyên liệu và thuốc thử

6

Bài kiểm tra

7

Mẫu thử và mẫu đối chứng

số 8

Thủ tục hoạt động tiêu chuẩn

9

Thực hiện kiểm tra

mười

Báo cáo kết quả kiểm tra

11

Lưu trữ, lưu trữ hồ sơ và tài liệu

TẠI VÌ. KẾT LUẬN CỦA ĐỘI KIỂM TRA

VII. Ý KIẾN CỦA CỬA DOANH NGHIỆP

– Cơ sở thống nhất với ý kiến ​​của Đoàn kiểm tra ghi trong biên bản kiểm tra, trong quá trình kiểm tra và kết luận của Đoàn kiểm tra.

– Biên bản kiểm tra được đoàn kiểm tra và cơ sở đọc, thông qua và thống nhất. Biên bản kiểm tra được lập thành 02 bản: Cơ sở lưu 01 bản, Cục Quản lý dược 01 bản.

Đoàn thanh tra
Bí thư Đoàn

đại diện cơ sở

Mẫu báo cáo đánh giá thực hành tốt phòng thí nghiệm

Xem chi tiết bài viết

Mẫu báo cáo đánh giá thực hành tốt phòng thí nghiệm thuốc

#Mẫu #báo #cáo #đánh #giá #thực #hành #tốt #phòng #thí #nghiệm #thuốc

Mẫu báo cáo đánh giá thực hành tốt phòng thí nghiệm thuốcBáo cáo đánh giá thực hành tốt phòng thí nghiệm Tải về (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Mẫu báo cáo đánh giá về việc thực hành tốt phòng thí nghiệm thuốcMẫu báo cáo đánh giá về việc thực hành tốt phòng thí nghiệm thuốc là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc đánh giá thực hành tốt phòng thí nghiệm thuốc. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo đánh giá… Mẫu được ban hành theo Thông tư 04/2018/TT-BYT của Bộ Y tế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Đơn xin mượn dụng cụ thí nghiệmNội quy phòng thí nghiệmMẫu biên bản theo dõi ép cọc thí nghiệmNội dung cơ bản của mẫu báo cáo đánh giá về việc thực hành tốt phòng thí nghiệm thuốc như sau:BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————………, ngày…… tháng ….. năm 20……. (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ“THỰC HÀNH TỐT PHÒNG THÍ NGHIỆM THUỐC” (GLP)I. Thông tin của cơ sở:- Tên của cơ sở:- Địa chỉ cơ sở: ………..(điện thoại:…., fax:…………………., email:………………………………. ).- Địa chỉ phòng kiểm nghiệm nếu khác với địa chỉ cơ sở ở trên.- Số giấy phép thành lập:- Phạm vi hoạt động:- Người đại diện pháp luật:- Người chịu trách nhiệm:…………………………………………. Chức vụ: …………………………..II. Thông tin chung của đợt kiểm tra:- Thời gian kiểm tra:- Hình thức kiểm tra:- Phạm vi kiểm tra:- Nguyên tắc sử dụng để kiểm tra, đánh giá:III. Thông tin về thanh tra viên:- Quyết định số…………….., ngày …………… của Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ y tế Việt Nam về việc thành lập đoàn kiểm tra việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt phòng thí nghiệm” tại………………..;(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Thành Phần đoàn kiểm tra gồm:1……………………………………….IV. KIỂM TRA THỰC TẾSau khi thẩm định hồ sơ, nghe báo cáo của cơ sở và tiến hành kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra có một số ý kiến sau:Cơ sở đã triển khai các hoạt động theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc” của Bộ Y tế, cụ thể như sau:1. Tổ chức và nhân sự2. Hệ thống bảo đảm chất lượng3. Cơ sở vật chất4. Thiết bị5. Nguyên vật liệu và thuốc thử6. Kiểm nghiệm7. Mẫu thử và mẫu đối chiếu8. Quy trình thao tác chuẩn9. Thực hiện kiểm nghiệm10. Báo cáo kết quả kiểm nghiệm11. Bảo quản, lưu giữ báo cáo và nguyên vật liệu.V. DANH MỤC CÁC TỒN TẠICác tồn tại phát hiện được phải được liệt kê, xếp loại và tham chiếu đến các Điều, Khoản tại các tài liệu hướng dẫn về “Thực hành tốt phòng thí nghiệm”STTTồn tạiTham chiếuXếp loại1Tổ chức và nhân sự2Hệ thống bảo đảm chất lượng3Cơ sở vật chất4Thiết bị5Nguyên vật liệu và thuốc thử6Kiểm nghiệm7Mẫu thử và mẫu đối chiếu8Quy trình thao tác chuẩn9Thực hiện kiểm nghiệm10Báo cáo kết quả kiểm nghiệm11Bảo quản, lưu giữ báo cáo và nguyên vật liệu(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})VI. KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN KIỂM TRAVII. Ý KIẾN CỬA CƠ SỞ- Cơ sở nhất trí với các ý kiến của Đoàn kiểm tra đã nêu trong biên bản kiểm tra, trong quá trình kiểm tra và kết luận của Đoàn kiểm tra.- Biên bản kiểm tra được đọc, thông qua và thống nhất giữa Đoàn kiểm tra và cơ sở. Biên bản kiểm tra được lập thành 02 bản: cơ sở giữ 01 bản, Cục Quản lý Dược giữ 01 bản./.Đoàn Kiểm traThư ký Trưởng ĐoànĐại diện cơ sởMẫu báo cáo đánh giá về việc thực hành tốt phòng thí nghiệm thuốc

[rule_3_plain]

Tổng hợp: Huyenthoainaruto

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button